قطره ویتامین
A+D

تأمین ویتامین آ د مورد نیاز روزانه در کودکان

ویتامین آ د یکی از ویتامین های مورد نیاز کودکان می‌باشد و معمولا پزشکان برای کودکان تجویز می‌کنند. ویتامین آ + د شرکت ایده دارو طب یکی از محصولات مرغوب بازار داخل کشور می‌باشد. این محصول با کد ثبتی IRC : 5567676657701682 می‌باشد. در ادامه می‌توانید با مطالعه بروشور محصول مورد اطلاعات لازم را کسب کنید.

قطرره ویتامین آد
اطلاعات محصول
قطره ویتامین A+D​
ویتامین-دی
 • نام محصول به فارسی

  ویتامین آ + د

 • نام محصول به انگلیسی

  EDT Vitamin A+D

 • مواد موثره

  هـــر میلى لیتر داراى ۱۵۰۰ واحد بین المـــللى ویتـــامین آ (به فرم پالمیتات) و ۴۰۰ واحـــد بیـــن المللى ویتامین د۳ کوله کلسیفرول است.

 • مواد جانبی

  آسکــوربیک اسیـــد، گلیسیرین، پلى ســـوربات ۸۰ ،هیدروکسید ســـدیم، طـــعم طبـــیعى تـــوت فـرنگى، نمک طعام، آب خالص شده.

موارد، مقدار و نحوه مصرف
 • کمک به تأمین ویتامین آ د مورد نیاز روزانه در کودکان و جلوگیرى از کمبود آنها

 • مقدار مصرف فرآورده توسط پزشک تعیین مى گردد. با این حـال، مقدار مصرف مـعمول این فـرآورده براى نوزدان و کودکان زیر یکسال، از طریق خوراکى، روزانه یک میلى لیتر بعد از وعده غذایى مى باشد. براى کودکان بزرگتر از یکسال نیز حتـما مقدار مصرف تجویز شده توسط پزشک رعایت شود. قبل از هر بار مصرف خوب تکان دهید. فرآورده را کمتر یا بیشتر از آنچه که پزشک دستور داده مصرف نکنید.
موارد منع مصرف

در صورت حساسیت به ویــتامین آ ، ویــتامین د ، و ترکیبات وابسته به این دو مــاده و یا هــر یک از اجــزاء تشکیل دهنده این محصول که بر روى اقلام بسته بندى ذکر شده است، مصرف آن را قطع نموده و با پزشک خود مشورت کنید. همچنین در صورت بروز مــوارد هایپرویتامینوز، نقــص فعالیت قلبى، هایــپرفسفـاتمى، مشکلات مزمن کلیوى یا کبــدى، سنگ کلیه، بالا بودن کلسیم یا ویتامین د خون.

تداخلات غذایى/دارویى

تتراسیکلین، آنتى اسید، داروهاى ضد صرع مثل باربیتوراتها، فرآورده هاى حاوى کــلسیم و منـیزیم، برخى ملین ها مثل روغــن پارافین خوراکى، سایر مکمل هاى داراى ویــتامین آ، ویــتامین د یا مـولتى ویتـامـین هـا، ایزوترتینوئین، مدرهاى تیــازیدى مثل هیدروکلروتیازید، داروهــایى که بر قــلب و کــلیه اثــر دارند مثــل دیگــوکــسین، داروى اکتیــنومایسین، ضــد قارچــهاى ایــمیدازولى (مثــل کــلوتریمازول و کتــوکونــازول)، گلوکوکورتیکوئیدها (هــورمون هاى اســتروئیدى مثل پردنیزولون)، داروهــاى کاهــنده کلــســترول مثـــل کلستیرامین، ارلیستات، شیرخشکها یا غذاهاى غنى شده با ویتـامین د، بیش از حد در معــرض نـور خورشید بــودن، داروهاى ضــد لخته، تارگرتین، داروهــایى که مســمومیت کــبدى دارند، رتیــنوئیدها، نئومـایسین، ترتینوئین ها، بتا کاروتن، بکساروتن، دیکلوروفنامید، اترتینات.

عوارض جانبى

عوارض خاصى گزارش نشده است. ولى در صــورت بروز هر عارضــه اى به پزشک مراجعه کنید. با توجه بـه اینکه ویتامین هاى آ و د در رژیم غذایى وجود دارد، در صـورت مصرف بیش از حد می تواند منـجر به بـروز عوارض شود که در قسمت ” علائم مصرف بیش از حد و مسمویت” در برگه راهنماى مصرف، آمده است.

هشدارها و احتیاطات

در صورت مشاهده هر گــونه علایم حساسیتى به هر یک از اجــزاى این فــرآورده، مصـرف آن را قطع و به پزشک مراجعه نمایید. ویتـــامین هاى آ و د در چربى محلول هستند، بنابراین در اثر مصرف بیش از اندازه در بدن ذخیره می شوند.

اگر این فــرآورده طبق تجویز پزشک مصرف نشود، امــکان افزایش ذخـــیره در بدن و ایجاد عوارض جانبى وجـــود دارد، پس خواهش می‌کنیم با تجویز پزشک نسب به تهیه آن اقدام نمایید.

برخی از مزایای محصول ویتامین آ د شرکت ایده دارو طب

– با طعم مطبوع توت فرنگى

– به صورت محلول ( غیرروغنى)

– با فرمول جدید

– بدون مواد نگهدارنده و الکل

– بدون قند و شیرین کننده و رنگ مصنوعى

Supplement Facts: Dosage Size 1 mL Mark on the Dropper)

Amount Per 1 mL

Vitamin A 1500 IU

Vitamin D 400 IU

۶۰%

۱۰۰%

% Daily Value Children Under Age 4 Years

این محصول مکمل غذایى بوده و براى تشخیص، پیشگیرى یا درمان نمى باشد.

علائم مصرف بیش از حد و مسمویت

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔــﻮﻧﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟــﺰاى اﯾﻦ ﻓــﺮآورده ، ﻣﺼـﺮف آن را ﻗﻄﻊ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﮕﺮدد. ویتامین آ د در ﭼﺮﺑﻰ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه در ﺑﺪن ذﺧﯿﺮه می‌شوند. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓــﺮآورده ﻃﺒﻖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺼﺮف ﻧﺸﻮد، اﻣــﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧـــﯿﺮه در ﺑﺪن و اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻰ وﺟـــﻮد دارد. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. درﺻﻮرت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدن ﯾﺎ ﭘﻠﻤﭗ ﻧﺒﻮدن در شیشه از مصرف آن خودداری کنید.

محتویات بسته بندى

یک بطرى حاوى ۱۵ میلى لیتر محلول به همراه قطره چکان و برگه راهنماى مصرف در داخل یک جعبه مقوایى

شرایط نگهداری

ویتامین آ د را در جاى خشک و خنک و دماى کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود. دور از نور مستقیم و دور از دید و دسترس اطفال نگهدارى شود. از یخ زدگى محافظت شود. پس از مصرف، درب ظرف حاوى محصول را بسته و در یخچال نگهدارى شود. حداکثر تا یک ماه پس از باز شدن، قابل مصرف می‌باشد.

همین حالا اقدام کنید

برای آشنایی بیشتر از این محصول و دریافت مشاوره و خرید آن می‌توانید با ما در ارتباط باشید.

سفارش محصول